Privacy verklaring

Verwerkingsverantwoordelijke:

Helen Marshall (verder aangeduid met “ik”) gevestigd aan de Ananasstraat 12 2465SP Den haag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor en achternaam.
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Naam van de baby

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Medische gegevens die relevant zijn bij een Lactatiekundige consult
 • Medische gegevens die relevant zijn bij het uitvoeren van taken als kraamverzorgster
 • Gegevens van de ziektekostenverzekering

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens:

 • Maken van afspraken, telefonisch, via email of huisbezoek
 • Verlenen van de diensten volgens overeenkomst
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Administratieve afhandeling voor de geleverde diensten
 • Doorverwijzing naar medische specialisten

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens:

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor deze verwerkt worden. Voor persoonlijke en medische gegevens geldt dat gegevens bewaard worden totdat de dienstverlening is gestopt en er redelijkerwijs geen vervolg aan dienstverlening te verwachten is waarvoor de gegevens noodzakelijk kunnen zijn.

Voor administratieve gegevens geldt de wettelijke bewaartermijn.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Ik verstrek uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Medische gegevens worden uitsluitend verstrekt aan medische beroepsuitoefenaars zoals huisarts, verloskundige of specialist en uitsluitend als dit op medische gronden voor de dienstverlening noodzakelijk is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of te verwijderen.

U kunt daarvoor bij mij een verzoek indienen. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk, binnen 4 weken in behandeling nemen en verwerken in lijn met en volgens de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij bezwaren omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgevens.

Hoe beveilig ik uw persoonsgegevens:

Bij het verwerken van uw gegevens maak ik zoveel mogelijk gebruik van adequaat beveiligde systemen, beveiligde verbindingen, gecontroleerde en beveiligde opslag volgens de huidige technische maatstaven.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van cookies met het doel de werking van de website te verbeteren. De website gebruikt geen cookies voor het volgen van uw zoekgedrag of voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens of het bieden van gerichte persoonlijke advertenties.

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact met mij op.

Deze verklaring is opgesteld in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)